Kompetensutveckling

Ytterst så säljer alla organisationer sin kompetens, d.v.s. en produkts förmåga att tillgodose kundens behov. Detta betyder att ett företags framgång kan härledas till vilket fokus den har på sina interna kompetenser och hur dessa förädlas och bidrar att tillgodose kundernas behov och därmed företagets lönsamhet.
Med detta som utgångspunkt blir kunskapen om kundens förväntningar på produktens kompetens, d.v.s. funktion och kvalitet, det mest centrala i varje organisation.

Vi genomför kompetensanalys. Den beskriver kunskaper och resurser och hur dessa förädlas samt vilken förmåga företaget har att tillgodose kundens behov. Resultatet av en sådan analys blir en plattform vid kompetensförsörjning/rekrytering, och den ger förutsättningar för ett strategiskt förändringsarbete och en kompetensmässig ledningsfilosofi.

kompetens
Utveckling är förmågan att behärskar något som ligger bortom det, företaget idag behärskar, men som ligger inom företagets potential – ett framtida tillstånd. Mål och medel byggs ihop till företagets strategiska plan – där definieras kompetens och hur resurserna ska utnyttjas. Nyttjandegraden av en individs kunskaper utgör lönsamheten hos ett företag.

Vid Management Assessment fördjupar vi oss I attityd, ledarskapet och förmågan att växa. Ett stöd vid organisatoriska förändringar.

Arbetsgång

Vi börjar alltid med ett längre samtal med VD eller problemägaren samt en genomgång av företaget. Därefter genomförs djupintervjuer eller enkätfrågor som ger svar på frågor om:
*  kunskap i den rådande miljön
*  förädlingsprocesser
*  kunduppfattning
*  hur kunden ser på företaget
*  acceptens av företagets strategier.
*  ledarskapets syn på kompetensutveckling

Andra mer specifikt lokala frågeställningar kan naturligtvis också komma upp.

Svaren sammanställs och kunden får en tydlig bild av det aktuella läget. Resultatet blir större kunskap om organisationens eventuella förändringsbehov, företagets kompetens och förädlingsprocesser, m.m.
Med detta som bas väljer kunden Handlingsplan – En strategisk plan

UTREDNING – ANALYS – STRATEGISKT VAL

Qualifier

Qualifier ab utvecklar och säljer verktyg för kompetensanalys som stöd till företag och organisationer.  Med Qualifiers program får ledaren ett verktyg som enkelt och strukturerat beskriver behovet av kompetensutveckling hos den enskilda medarbetar som teamet.
Programmet är att utmärkt stöd  vid Medarbetarsamtal, då det tydligt beskriver kunskapsbehovet och hur detta stöder processen mot mål.
Mer information finns på www.qualifier.se/refenser, eller +46 73 150 22 77