Kompetensutveckling

Ytterst så säljer  företaget sin kompetens, d.v.s. en produkts förmåga att tillgodose kundens behov.  Med detta som utgångspunkt blir kunskapen om kundens förväntningar på produktens kompetens, d.v.s. funktion och kvalitet, det mest centrala i varje organisation.

Vi genomför kompetensanalys. Den beskriver kunskaper och resurser och hur dessa förädlas samt vilken förmåga företaget har att tillgodose kundens behov. kompetens
Nyttjandegraden av en individs kunskaper utgör lönsamheten hos ett företag.

Vid Management Assessment fördjupar vi oss I attityd, ledarskapet och förmågan att växa. Ett stöd vid organisatoriska förändringar.

Arbetsgång

Vi börjar alltid med ett längre samtal med VD eller problemägaren samt en genomgång av företaget. Därefter genomförs djupintervjuer:
*  kunskap i den rådande miljön
*  förädlingsprocesser
*  kunduppfattning
*  hur kunden ser på företaget
*  acceptens av företagets strategier.
*  ledarskapets syn på kompetensutveckling

Svaren sammanställs och ger kunskap om organisationens eventuella förändringsbehov, företagets kompetens och förädlingsprocesser, m.m.
Med detta som bas väljer kunden Handlingsplan – En strategisk plan

UTREDNING – ANALYS – STRATEGISKT VAL